ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9
Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 9

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักในการอำนวยความยุติธรรม

สร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกภาคส่วน

ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

และมุ่งคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยหลักนิติธรรม"
 

พันธกิจ

  1. ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมความเป็นกลาง และความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีขององค์กรตุลาการ
  2. สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
  3. เผยแพร่ความรู้ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประหยัดตามหลักสากล